රොශාන්ට තවත් දිනුමක්

26 වන වරටත් පැවැත්වූ බැන්ගලෝර් ප්‍රවීණයන්ගේ මලල ක්‍රීඩා සම්මේලන කුසලාන තරඟාවලියේදී, මීටර් 1500, මීටර් 5000, සහ මීටර් 10,000 යන ඉසවු වලින් රන් පදක්කම් ත්‍රිත්වයක් දිනා ගැනීමට මෑතකදී රොශාන් චමින්ද සමත් වුනා...

වැඩිදුර විස්තර​