ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා ආදායම් සැලැස්ම

 

එක් ස්ථාවර සහ කල්පවත්නා ආදායම් විභවයක් සෑම ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා ව්‍යාපාර සහය වෘත්තිකයෙකුටම ලඟා විය හැකි ‘හඳුන්වාදීම, භාවිතයේ තබාගැනීම, නැගී සිටීම සහ පවත්වා ගැනී’ යන ශික්‍ෂණයන් නිරන්තරයෙන් පුහුණු කිරීම තුලින්.

 

 

ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා ආදායම් සැලැස්ම ගැන සම්පූර්ණ නියාමකයක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න.