ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරනවිට ඔබ වියාච්චනය පිළිගත් බවට සලකනු ලැබේ.

 

 

නිරවද්‍යතාවය පිළිඹද වගකීමක් නොමැත.

මෙම වෙබ් පිටුව හරහා අප ඉදිරිපත් කර ඇති තොරතුරු සඳහා පාදක වී ඇත්තේ සහ යොදා ගැනෙන්නේ සාමාන්‍ය, ප්‍රතීයමාන කාර්යයන් සඳහා පමණයි. මෙම වෙබ් පිටුවෙහි සමන්විත වන කිසිදු තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් අප විසින් මොනයම් හෝ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමක් හෝ ව්‍යංග වගකීමක් දරනු නොලැබේ. එමෙන්ම, එහි වූ කිසිදු වැරදීමක්, දෝශයක්, නැතිනම් වැරදි අර්ථයක් ඇති වන ප්‍රකාශයක් හෝ අවනිර්දේශණයක් ගෙන එන්නා වූ එවැනි තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් අප විසින් වගකීමක් දරනු නොලැබේ, සහ එසේම අප විසින් වගකීමක්, ප්‍රතිරෝධයක්,හෝ සහතික කිරීමක් සිදු කරනු නොලැබේවි සිදුවන්නා වූ කිසිදු නැති වීමක් හෝ හානි වීමක්, සීමාන්තික බවකින් තොර වීමක්, ආනුෂංගීය නැති වීමක් හෝ හානි වීමක් පිළිඹිබු වන හෝ ඊට අදාල වන ඕනෑම භාවිතයක් හෝ අවභාවිතයක් සම්බන්ධයෙන් මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇතුලත් කර ඇති තොරතුරු වල රඳා පැවැත්මේ.  

අප විසින් ප්‍රකාශිතව වියාචනය කරනු ලබනවා ඕනෑම ආකාරයේ සහතික කිරීමක් හෝ වගකීමක්, ආනාගත ආදායම් හෝ ඉපයීම් සම්බන්ධයෙන් පොරොන්දු වූ ලැබූ. ඕනෑම ප්‍රකාශයක්, ඉපයීම් හෝ ඉපයීම් විභවයන් සම්බන්ධයෙන් වන, සළකා බැලෙන්නේ තවත් කෙනෙකුගේ අදහස් ලෙස පමණක් වන අතර  ඔබ ඒ මත යැපෙමින් ක්‍රියා නොකල යුතුයි ඔබ විසින් එහි නිරවද්‍ය භාවය තහවුරු කල නොහැකි නම්. අපි විසින් කිසිදු වගකීම දරනු නොලැබේවි සහ කිසිදු වගකීමක් පිළගනු නොලැබේවි සහ කිසිදු අවනතභාවයක් හෝ වගකීමට බැඳී සිටීමක් නොදරාවි මොනයම් හෝ ආකාරයකින් වත් සිදුවන්නා වූ කිසිදු නැතිවීමක් හෝ හානි වීමක් මෙවැනි ප්‍රකාශයන් තුලින් පැන නගින්නා වූ. ඔබ එය කල යුත්තේ ඔබ විසින්ම එහි ඇති අවධානම තේරුම් ගැනීමෙන් අනතුරුවය.

 

තෙවන පාර්ශවයේ වෙබ් පිටුවක් හා සම්බන්ධ වීම.

 

වෙනත් තෙවන පාර්ශවයේ වෙබ් පිටුවක් සමඟ සම්බන්ධ වීමේ පහසු කම සමහර විට මෙම වෙබ් පිටුව හරහා ලබා දීමට ඉඩකඩ ඇත. එවැනි විධිවිධානයක් හෝ සහයක් සැපයීමේදී එය අදාල වන්නේ භාවිතා කරන්නන් සඳහා පමණක් සහ ඔවුන්ගේ පහසුව සඳහා යන අරමුණ මත  පමණක් බව සලකන්න. මෙම තෙවන පාර්ශවයේ වෙබ් අඩවි තුල ඇති අන්තර්ගතයන් සඳහා අප එකඟ වනවා එකඟ නොවනවා යන්න මින් අදහස් නොවේ. අපි කිසිදු ආකාරයේ පිළිගැනීමක්, භාරගැනීමක් හෝ වගකීම් දැරීමක් සිදුනොකරන බව සලකන්න මෙම තුන්වන පාර්ශවයේ වෙබ් අඩෙවි තුල ඇති අන්තර්ගතයන් සම්බන්ධයෙන් සහ කිසිදු වගකීමක් දැරීමක් සිදු නොවනු ඇත එමගින් සිදුවන්නා වූ ඕනෑම ආකාරයේ අහිමි වීමක් හෝ හානී වීමක් සම්බන්ධයෙන් මෙම තෙවන පාර්ශවයේ වෙබ් පිටු භාවිතයෙන්. අප සතුව අයිතිය තිබෙනවා ඉවත් කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇති ඕනෑම තොරතුරක් ඕනෑම අවස්ථාවක අපගේ සම්පූර්ණ අභිමතය පරිදි කිසිදු පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව.