குரல் உதவி0117010868 / 0117014499

மின்னஞ்சல் உதவிsupport.centre@globallifestyle.lk

எங்களது உதவி நிலையம் இயங்கும் நேரங்கள்

மு..09:00 - பி..08:00

போய தினங்களிலும் வர்த்தக விடுமுறை தினங்களிலும் தவிர

 

பயிற்சி மையம்

நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு Global Lifestyle இலங்கை பயிற்சி மையம் ஒரு காரணமாக அமைகின்றது, 400 பேரை அமர்த்தக்கூடிய இரண்டு அறைகளை கொண்ட இந்த மையம் தக்காலத்திய பல்லூடகமும் அடங்கியது, மேலும் 200 பேரை தரை அறையில் அமர வைக்கவும் முடியும். வியாபார கூட்டுபங்காளர்களுக்கு (BA) தமது குலுக்கல் பயிற்சியால் மேலும் வெற்றிபெறுவதற்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றது.

Global Lifestyle Lanka (தனியார்) நிறுவனம்
பயிற்சி நிலையம்
இல. 145, ஹாய் லெவல் வீதி மஹரகம

Email: support.centre@globallifestyle.lk
Tel: 0112 850 830

அனுராதபுரம்
அனுராதபுரம் சேவை நிலையம்
இல. 561/19 2 வது மாடி 3 வது தெரு புது நகரம் அனுராதபுரம்

Tel: தொ. பே: 076 482 2886 - நிஷாடி

கண்டி
கண்டி சேவை நிலையம்
இல. 132, 1/7, ஹில் சிட்டி கட்டிடம், டி. எஸ். சேனநாயகே வீதி, கண்டி

Tel: 0774 44 98 80 |0812 20 59 52 - சிவபாலன்

கிளிநொச்சி
கிளிநொச்சி சேவை நிலையம்
இல. 81, 1/1, பீரிஸ் கட்டிடம், கண்டி வீதி கிளிநொச்சி

Tel: தொ. பே: 0722 334 380 - புவிதரன்

மட்டக்களப்பு
மட்டக்களப்பு சேவை நிலையம்
இல. 110, திருகோணமலை வீதி, மட்டக்களப்பு

Tel: தொ. பே. 0777 83 11 88 - மயூரேஷ் சிவராஜா

மாத்தறை
மாத்தறை சேவை நிலையம்
இல. 55/1, தர்மபால மாவத்தை, மாத்தறை

Tel: 077 111 8144 - டில்ருக்ஷி ஜாகொடகே