குரல் உதவி0117010868 / 0117014499

மின்னஞ்சல் உதவி[email protected]

எங்களது உதவி நிலையம் இயங்கும் நேரங்கள்

மு..09:00 - பி..08:00

போய தினங்களிலும் வர்த்தக விடுமுறை தினங்களிலும் தவிர

 

பயிற்சி மையம்

நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு Global Lifestyle இலங்கை பயிற்சி மையம் ஒரு காரணமாக அமைகின்றது, 400 பேரை அமர்த்தக்கூடிய இரண்டு அறைகளை கொண்ட இந்த மையம் தக்காலத்திய பல்லூடகமும் அடங்கியது, மேலும் 200 பேரை தரை அறையில் அமர வைக்கவும் முடியும். வியாபார கூட்டுபங்காளர்களுக்கு (BA) தமது குலுக்கல் பயிற்சியால் மேலும் வெற்றிபெறுவதற்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றது.

Global Lifestyle Lanka (தனியார்) நிறுவனம்
பயிற்சி நிலையம்
இல. 145, ஹாய் லெவல் வீதி மஹரகம

Email: [email protected]
Tel: 0112 850 830

காலி
காலி சேவை மையம்
இல. 110/1, ஓல்கொட் மாவத்தை, காலி.

Tel: தொலைபேசி: 077 111 8144 | பொறுப்பதிகாரி - தில்ருக்ஷி ஜாகொடகே

கண்டி
கண்டி சேவை மையம்
இல. 132, 1/7, ஹில் சிட்டி கட்டிடம், டி. எஸ். சேனநாயகே வீதி, கண்டி

Tel: தொலைபேசி: 0774 44 98 80 |0812 20 59 52 | பொறுப்பதிகாரி - சிவபாலன்

யாழ்ப்பாணம்
யாழ்ப்பாணப் பயிற்சி மையம்
இல. 124 1/1, பலாலி வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: தொலைபேசி எண்: 775285054 | பொறுப்பதிகாரி – புவிதரன்